Raporty informacji poufnej

 • Zakończenie subskrypcji akcji serii C przez spółkę zależną Emitenta

  Zarząd Midven S.A. (dalej: „Emitent”) powziął informacje od spółki zależnej Arts Alliance S.A., iż w dniu 21 listopada 2017 roku doszło do zakończenia subskrypcji akcji serii C oraz ich przydziału przez spółkę zależną Emitenta, tj. Arts Alliance S.A. z siedzibą w Elblągu (dalej: „Arts Alliance S.A.”), w związku z objęciem oraz opłaceniem przez inwestorów 2.500.000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 250.000 zł.

  W wyniku zakończenia subskrypcji akcji serii C, Arts Alliance S.A. pozyskała środki w wysokości 1.000.000 zł. Pozyskanie ww. środków przyczynią się do rozwoju firmy oraz realizacji założonej gry z gatunku ‘survival simulation’.Emisja akcji serii C jest związana z planami rozwojowymi Arts Alliance S.A., które zakładają wprowadzenie akcji Arts Alliance S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect).

  Midven S.A. aktualnie posiada 6.000.000 akcji serii B Arts Alliance S.A., co stanowi 85,70% w kapitale zakładowym spółki i stanowi taki sam procent na walnym zgromadzeniu. Po rejestracji akcji serii C, Midven S.A. będzie posiadał 63,16% w kapitale zakładowym Arts Alliance S.A., stanowiącym taki sam procent na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Midven S.A. nie brał udziału w subskrypcji akcji serii C Arts Alliance S.A.

  pokaż więcej
 • Nabycie akcji spółki Boomerang S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał transakcji nabycia 390.600 akcji zwykłych na okaziciela Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 32 A lok. 24, 00-896 Warszawa (dalej: „Boomerang S.A.”), o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

  Umowa nabycia akcji została zawarta poza systemem obrotu. Nabyte przez Emitenta akcje Boomerang S.A. reprezentują 17,50 proc. kapitału zakładowego Boomerang S.A. oraz 17,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A.

  Emitent podjął decyzję o zakupie akcji Boomerang S.A. z uwagi na planowane działania związane ze zmianą nazwy Boomerang S.A. na Medard S.A. oraz zmianą modelu biznesowego w spółkę o profilu nieruchomościowym w obszarze REiT (Real Estate Investment Trust) z jednoczesnym założeniem realizacji projektów deweloperskich, inwestycji w domy opieki oraz sieć akademików w całej Polsce.

  pokaż więcej
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 lipca 2017 roku

  W dniu 10 lipca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. („Emitent”) w związku z powyższym, Zarząd Emitenta przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym walnym zgromadzeniu.

  Nazwa akcjonariusza Midven sp. z o.o.

  Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 998.000

  Udział w głosach na ZWZ  (w proc.) – 99,99

  Udział w ogólnej liczbie głosów (w proc.) – 83,43

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie nabycia akcji spółki publicznej

  Zarząd Midven S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 roku, zawarł umowę inwestycyjną, na mocy której wyraził zamiar nabycia 22,75% akcji spółki notowanej na rynku NewConnect. Cena za jaką Emitent planuje nabicie akcji nie została jeszcze ustalona.

  Ewentualna transakcja nabycia 22,75% akcji spółki notowanej na rynku NewConnect oraz jej szczegółowe założenia zostaną ustalone po przeprowadzeniu badania due diligence.

  Zarząd Emitenta zapewnia, iż szczegółowe informacje dotyczące zawarcia umowy nabycia akcji lub informacje o odstąpieniu od planu zawarcia umowy nabycia akcji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej, nie później niż 27 lipca 2017 roku.

  pokaż więcej
 • Pożyczka od akcjonariusza w celu opłacenia akcji serii B Arts Alliance S.A.

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku Akcjonariusz Emitenta, posiadający poniżej 5% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 600.000 zł.

  Zgodnie z umową pożyczki Emitent zobowiązał się zapłacić pożyczkodawcy odsetki w wysokości 2% w skali roku oraz zwrócić mu całą pożyczoną kwotę w terminie 20 miesięcy od dnia jej przekazania na rzecz Emitenta. Pożyczka udzielona została na warunkach korzystniejszych niż warunki proponowane przez banki, co dało Emitentowi możliwość pozyskania środków pieniężnych, bez konieczności przeprowadzania długotrwałej i sformalizowanej procedury uzyskiwania kredytu lub pożyczki bankowej.

  Środki finansowe pozyskane z pożyczki przeznaczone zostaną na opłacenie 6.000.000 akcji Arts Alliance S.A.  

  pokaż więcej