Raporty informacji poufnej

 • Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału w spółkach zależnych

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych Emitenta Mizaco sp. z o.o. i Bookre sp. z o.o.

  Podwyższenie kapitału zakładowego w Mizaco sp. z o.o. o kwotę 270.000 zł, nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez nowych inwestorów do końca trzeciego kwartału 2018 roku. Obecnie Emitent prowadzi aktywne poszukiwanie potencjalnych inwestorów, jednakże nie rozpoczął jeszcze negocjacji z konkretnym inwestorem.

  Podwyższenie kapitału zakładowego w Bookre sp. z o.o. o kwotę 300.000 zł, nastąpi poprzez ustanowienie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Emitenta do końca drugiego kwartału 2018 roku.

  Emitent wskazuje, iż podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego ww. spółek zależnych, w celu zwiększenia kapitałów własnych spółek zależnych, w związku z planowanym zmiany formy prawnej ww. spółek zależnych poprzez przekształcenie ww. spółek zależnych w spółki akcyjne. Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez ww. spółki zależne lub wobec ww. spółek zależnych przez Emitenta, będą przekazywane w trybie publikacji stosownych raportów.

  Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych Emitenta - Mizaco sp. z o.o. i Bookre sp. z o.o. jest wynikiem zaplanowanych przez Emitenta działań w związku z wydanymi przez firmę audytorską opiniami z zastrzeżeniem w zakresie wymogu dokonania, zdaniem biegłego rewidenta, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów, tj. udziałów tychże spółek. 

  pokaż więcej
 • Decyzja w sprawie wstrzymania odpisu aktualizacyjnego wartość akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji

  W nawiązana do wydanych przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem w zakresie wymogu dokonania, zdaniem biegłego rewidenta, odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów, tj. akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji, Zarząd Emitenta informuje, iż podjął decyzję o wstrzymani się z dokonaniem ewentualnego odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji do czasu powzięcia informacji o ostatecznym rozstrzygnięciu przez akcjonariuszy lub Zarząd Logzact S.A. w Restrukturyzacji co do dalszego istnienia spółki lub postawienia spółki w stan upadłości.Decyzja w sprawie wstrzymania odpisu aktualizacyjnego wartość akcji Logzact S.A. w Restrukturyzacji

  Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez Emitenta w wskazanym wyżej zakresie, będą przekazywane w trybie publikacji stosownych raportów.

  pokaż więcej
 • Zawarcie umowy sprzedaży akcji PARCEL TECHNIK S.A.

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z CUMPLEANO Limited spółką prawa cypryjskiego z siedzibą przy 30 Vyzantiou Street, Office 22, 2064 Strovolos, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru pod numerem HE 307277,  (dalej: „CUMPLEANO Limited”) umowę sprzedaży akcji spółki PARCEL TECHNIK S.A. (dalej: „Umowa”).

  Przedmiotem Umowy jest sprzedaż  przez Emitenta 236.801 nienotowanych akcji serii C spółki PARCEL TECHNIK S.A. za cenę 142.080,60 zł na rzecz CUMPLEANO Limited.

  Zgodnie z treścią Umowy ww. cena zostanie zapłacona w terminie 7 dni od podpisania Umowy,
  zaś akcje zostaną wydane przez Emitenta w ciągu 30 dni od zwarcia Umowy.

  pokaż więcej
 • Zawarcie przez Emitenta listu intencyjnego

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2018 roku zawarł ze spółką Kool2Play Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie list intencyjny wyrażający zamiar Stron w zakresie nawiązania współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Arts Alliance S.A. z siedzibą w Elblągu (dalej: „Arts Alliance S.A.”) a spółką Kool2Play Sp. z o.o. w celu realizacji projektu „Stworzenie przez Kool2Play sp. z o.o. i wydanie gry „City of Minds””.

  Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, działania Arts Alliance S.A. w ramach realizacji partnerstwa, o którym mowa powyżej, mają wyrażać się wsparciem finansowym na etapie produkcji gry ‘City od Minds” przez Kool2Play Sp. z o.o. Na dzień zawarcia listu intencyjnego zakres ww. wsparcia finansowego, które zostanie udzielone przez Arts Alliance S.A. nie został ustalony.

  Podpisanie listu intencyjnego jest rozpoczęciem negocjacji zmierzających do zawarcia formalnego porozumienia, które określi warunki współpracy pomiędzy stronami.

  W ocenie Zarządu Emitenta, w przypadku zawarcie przez Arts Alliance S.A. porozumienia w zakresie objętym listem intencyjnym przyczyni się do możliwego uzyskania przez Arts Alliance S.A. korzyści finansowych wynikających z uzyskanych przychodów ze współtworzonej gry.

  Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie. Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.

  pokaż więcej
 • Zawarcie przez spółkę zależną Mizaco sp. z o.o. listu intencyjnego

  Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 roku spółka zależna od Emitenta – Mizaco Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (dalej: „Mizaco Sp. z o.o.”) zawarła ze spółką Summer Agency Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością list intencyjny, wyrażający zamiar Stron w zakresie zwarcia umowy, której przedmiotem będzie określenie warunków współpracy obejmującej opracowanie nowoczesnych technologii, polegających w szczególności na rozwiązaniach IoT (Internet rzeczy), poprzez stworzenie pod marką Mizaco urządzenia „Smart doorbell”, które będzie inteligentnym dzwonkiem do drzwi przeznaczonym do nieruchomości mieszkaniowych lub komercyjnych, umożliwiającym identyfikację osób oraz komunikację w czasie rzeczywistym z jednoczesnym rozwiązaniem rozpoznawania twarzy.

  Podpisanie listu intencyjnego jest rozpoczęciem negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, która określi warunki stałej współpracy pomiędzy stronami. List intencyjny został zawarty na czas określony, tj. do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

  W ocenie Zarządu Emitenta, w przypadku zawarcia przez Mizaco sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie objętej listem intencyjnym przyczyni się do rozwoju firmy w obszarze rozwiązań w segmencie IoT z jednoczesnym zapoczątkowaniem realizacji produktów pod marką Mizaco z myślą o globalnym ich wykorzystaniu komercyjnym a tym samym podniesieniu wartości spółki.

  Emitent informuje, że charakter zawartego listu intencyjnego nie jest wiążący, co oznacza, że Strony mogą nie osiągnąć kompromisu lub jego osiągnięcie może być odłożone w czasie. Zarząd Emitenta zapewnia, iż informacje o zakończeniu i wynikach negocjacji zostaną przekazane niezwłocznie do wiadomości publicznej.
  pokaż więcej